Säännöt

 

Voimassaolevat säännöt: 10.08.2022

 1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Monikulttuurityö Mimosa ry ja yhdistyksen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös virallista lyhennettä "Mimosa". 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista Mikkelin seudulla sekä edistää maahanmuuttajatyötä tekevien eri tahojen verkottumista. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

  • tekee maahanmuuttajien asemaan liittyviä aloitteita ja esityksiä
  •  järjestää koulutusta ja harjoittaa tiedotustoimintaa 
  • tekee aloitteita maahanmuuttajille suunnattavien palvelujen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi
  •  aktivoi ohjaamalla ja neuvomalla kotoutumista, omaehtoista järjestäytymistä ja yhteisöllistä toimintaa
  •  ylläpitää monikulttuurista kohtaamispaikkaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, huvitilaisuuksia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy sen tarkoituksentoteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville. 

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksentarkoituksen ja säännöt.
Varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Hallituspäättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Yhdistyksenhallitus pitää jäsenluetteloa. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai yhteisöjäseniä. Yhdistyksellävoi olla myös kannattajajäseniä. Yhteisöjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö.Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt edellisen toimintavuoden aikana jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsenmaksu on kahtena peräkkäisenä vuonna maksamatta. Hallitus vahvistaa eropäivän. 

5 § Jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Jäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. 

6 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä. Hallitukseen voidaan valita ensimmäinen ja toinen varajäsen. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenenä on esteellinen toimimaan henkilö, joka on työsuhteessa yhdistykseen.

 Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi, hallituksen jäsenten kaksi kalenterivuotta. Vuosittain puolet varsinaisista jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat.

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset kutsutaan kirjallisesti koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, voi varajäsen toimia kokouksessa hänen tilallaan. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisellaäänten enemmistöllä. Hallituksen kokouksissa on puhe- ja esittelyoikeus yhdistyksen työntekijöillä. Hallitus voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Hallituksen varajäsenet voidaan kutsua kokoukseen, mutta heillä ei ole äänioikeutta, mikäli kaikki varsinaiset jäsenet ovat kokouksessa läsnä. 

Etäosallistuminen hallituksen kokoukseen on mahdollista hallituksen päätöksen mukaisesti sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. 

Hallitus voi kokouksessaan päättää lainan ottamisesta ja vakuuden antamisesta, yhdistyksen omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä. Hallitus voi antaa tarkempia ohjeita ja sääntöjä yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta. 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja yhteisötoiminnanjohtaja kumpikin yksin tai muu hallituksen erikseen nimeämä henkilö. 

8 § Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annattava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

9 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syyskuun ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenestä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella henkilöjäsenellä tai yhteisöjäsenen valtuuttamalla edustajalla yksi ääni. Yhteisöjäsenen edustajalla tulee olla esittää valtakirja. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

10 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä, sähköpostiviestillä. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen www - sivuilla, paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja monikulttuurikeskuksen ilmoitustaululla. 

11 § Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskija 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

7. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

13 § Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin 

Yhdistyksen kokouksiin on hallituksen päätöksen mukaisesti mahdollista osallistua joko ennakkoon tai kokouksen aikana hallituksen kulloinkin erikseen päättämällä ja kokouskutsussa mainitulla tavalla postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisella ei kuitenkaan voida korvata yhdistyksen fyysistä kokousta. 

Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen ei ole mahdollista päätettäessä: - kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta 

- hallituksen jäsenten erottamisesta - yhdistyksen purkamisesta